Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Anbi
© Randmeerconcerten 2022-2023 seizoen 49 dd. 2023-02-20
De naam van de stichting is: Stichting Randmeerconcerten Statutaire zetel: Ermelo Fiscaal nummer: 4109053 Contactgegevens: dhr. W. Wouters Nieuwe Laaklaan 9 3881 MH Putten Tel.: 06-51557273 e-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl Bestuurssamenstelling: dagelijks bestuur dhr. L. van Wijk voorzitter mevr. D. van Klaarbergen secretaris dhr. W. Wouters penningmeester dhr. F. Hutten concertprogrammeur dhr. A.P. Kuiper digitale media overige algemeen bestuursleden (in volgorde van aantreden) dhr. M. de Lussanet de la Sablonière mevr. I.A. Groen-Keizer mevr. M.W.H. Lemmens mevr. R.C.J. Weijens mevr. J. Huttinga De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doelstelling en beleidsplan : De stichting heeft ten doel: a. de bevordering van de kamermuziek in het gebied van Noordwest-Veluwe; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a . het aankweken, het instandhouden en het verbreiden van liefde voor kamermuziek en b . het (doen) beoefenen en beluisteren van kamermuziek. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zie de jaarstukken. Financiële verantwoording laatste 5 boekjaren: Jaarstukken en toelichting boekjaar 2017/18 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2018/19 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2019/20 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2020/21 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2021/22 (nog niet gepubliceerd)