Verantwoording ANBI
Vrienden Randmeerconcerten maken meer mooie muziek mogelijk
Anbi
© Stichting Vrienden Randmeerconcerten 2018/19
De naam van de stichting is: Stichting Vrienden Randmeerconcerten Vestigingsplaats: Putten   Fiscaal nummer: 816253717 Contactgegevens: de heer R. Veldhuizen Burg. Vermeerlaan 8 3881 GZ Putten Tel. 0341-353813 e-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl Bestuurssamenstelling mevrouw R. Weijens voorzitter mevrouw     I. Keizer lid de heer R. Veldhuizen penningmeester De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doelstelling en beleidsplan De stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan de Stichting Randmeerconcerten. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het werven van sponsors b. Het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten c. Het beheren van sponsorgelden d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in             de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn Financiële verantwoording Jaarstukken en toelichting boekjaar 2012/13 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2013/14 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2014/15 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2015/16 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2016/17